LBS

Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Μαθήματα

 • Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική (ΟΔΕ2610)

 • Θέματα Επιχειρησιακής Πολιτικής και Στρατηγικής (ΟΔΕ2812)

 • Οικονομική των Επιχειρήσεων Ι (ΟΔΕ2111)

 • Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων (ΟΔΕ2743)

 • Διοίκηση της Απόδοσης (ΟΔΕ2408)

 • Πρακτική Άσκηση Φοιτητών

 • Διοίκηση Διεθνών Επιχειρήσεων (ΟΔΕ2539)

 • Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

 • Διαχείριση Συγκρούσεων & Διαπραγματεύσεις

Τίτλος του μαθήματος: Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική
Όνομα διδασκόντων/διδασκουσών: Παπαδάκης Βασίλης
Κωδικός αριθμός του μαθήματος:2610
Τύπος του μαθήματος: Υποχρεωτικό
Επίπεδο του μαθήματος: Προπτυχιακό
Έτος σπουδών: 3ο
Εξάμηνο/τρίμηνο: 6ο
Αριθμός απονεμόμενων 
πιστωτικών μονάδων: 6

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα  

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να κατανοήσουν:

•Τον τρόπο με τον οποίο τα στελέχη μπορούν να τοποθετήσουν (position) την επιχείρηση απέναντι στις δυνάμεις της αγοράς και του ανταγωνισμού, ώστε να εκμεταλλευθούν αυτές τις δυνάμεις ή ακόμα και να τις επηρεάσουν προς όφελός τους;

•Tις διαδικασίες διαμόρφωσης στρατηγικής των επιχειρήσεων καθώς και τον βαθμό στον οποίο οι Ελληνικές επιχειρήσεις ακολουθούν αυτές τις διαδικασίες. 

•Τις εναλλακτικές στρατηγικές επιλογές που μπορεί να ακολουθήσει μια επιχείρηση. Ποιες είναι οι πιο αποτελεσματικές; κάτω από Ποιες συνθήκες;

•Την αποτελεσματικότητα των στρατηγικών ανάπτυξης μέσω εξαγορών/ συγχωνεύσεων. Κάτω από ποιες συνθήκες πετυχαίνουν ή αποτυγχάνουν;

•Τις ενδεικνυόμενες στρατηγικές επίτευξης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Πώς μπορεί μια επιχείρηση να σχεδιάσει και να υλοποιήσει αυτές τις στρατηγικές; 

•Τη σημασία της υλοποίησης της στρατηγικής και το ρόλο που διαδραματίζουν στην αποτελεσματική υλοποίηση η κατάλληλη οργάνωση, συστήματα, ανθρώπινο δυναμικό, αξίες, κουλτούρα, 

•Τις τεχνικές λήψης στρατηγικών αποφάσεων και τα συνήθη λάθη στη χάραξη και υλοποίηση της στρατηγικής.

Προαπαιτήσεις 

Καμία

Περιεχόμενο του μαθήματος  

Η στρατηγική ανέκαθεν θεωρείτο σημαντικός παράγοντας επιτυχίας σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας. Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση των ζητημάτων στρατηγικής στον επιχειρηματικό χώρο. Το μάθημα εξετάζει ένα σύνολο από έννοιες, μεθόδους και εργαλεία για τη διαμόρφωση και υλοποίηση της στρατηγικής μιας επιχείρησης. Επιπλέον αποσκοπεί στην κριτική αξιολόγηση αυτών μέσω της συζήτησης πολλών πραγματικών μελετών περιπτώσεων ελληνικών και διεθνών επιχειρήσεων. 

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη 

Παπαδάκης Β. ‘Στρατηγική των Επιχειρήσεων: Τόμος Α’, Θεωρία’, Εκδόσεις Μπένου, 7η έκδοση, 2016. 

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

Διαλέξεις θεωρητικού / πρακτικού μέρους, επιπρόσθετα φροντιστηριακά μαθήματα και παρουσιάσεις φοιτητών / φοιτητριών 

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης 

Η εξέταση του μαθήματος γίνεται μέσω μιας τελικής γραπτής εξέτασης. Τα θέματα των εξετάσεων  απαιτούν κριτική σκέψη και όχι αποστήθιση. Επιπρόσθετα, δίνεται η δυνατότητα προαιρετικής πρακτικής εργασίας στρατηγικής ανάλυσης μιας επιχείρησης.

Τίτλος του μαθήματος: Θέματα Επιχειρησιακής Πολιτικής και Στρατηγικής
Κωδικός αριθμός του μαθήματος: 2812
Όνομα διδασκόντων/διδασκουσών: Παπαδάκης Βασίλης και Ιωαννίδης Αντώνης
Τύπος του μαθήματος: Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης
Επίπεδο του μαθήματος: Προπτυχιακό
Έτος σπουδών: 4ο
Εξάμηνο/τρίμηνο: 7ο
Αριθμός απονεμόμενων
πιστωτικών μονάδων: 6

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα
Το μάθημα αποσκοπεί να εισάγει τους φοιτητές σε μια σειρά από επίκαιρα θέματα της στρατηγικής των επιχειρήσεων και να τους βοηθήσει να κατανοήσουν:
1. Ποιες είναι οι νεότερες σχολές σκέψης στο χώρο της στρατηγικής οι οποίες παρουσιάσθηκαν μετά τον Michael Porter και ποια η πρακτική τους σημασία,
2. Ποιοι παράγοντες οδηγούν την πλειοψηφία των στρατηγικών αλλαγών σε αποτυχία. Τι λάθη γίνονται συνήθως; Πως αυτά μπορούν να αποφευχθούν;
3. Πως μια επιχείρηση μπορεί να καινοτομήσει στρατηγικά και να αλλάξει τους κανόνες του παιχνιδιού στην αγορά της; Πως μπορούν οι φοιτητές μας να αναπτύξουν ικανότητες στρατηγικής καινοτομίας;
4. Κάτω από ποιες προϋποθέσεις η στρατηγική μίμησης είναι μια βιώσιμη στρατηγική επιλογή;
5. Ποιες μεθοδολογίες, Εργαλεία, Βέλτιστες Πρακτικές υπάρχουν στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και ποιές από αυτές είναι πιο αποτελεσματικές.
6. Τη δημιουργία των κλαδικών συναθροίσεων (Industry Clusters), και τη δυνητική συνεισφορά τους
7. Τη λήψη αποφάσεων σε θέματα οργανικής ανάπτυξης έναντι εξωτερικής ανάπτυξης. Τι ενδείκνυται σε κάθε περίπτωση.
8. Τη σημασία των Συνεργασιών Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα και πως μπορούν να υλοποιηθούν στην πράξη;

Προαπαιτήσεις
Καμία

Περιεχόμενο του μαθήματος
Στο Τμήμα Οργάνωσης και Επιχειρήσεων, πιστεύουμε ότι ένα από τα πιο σημαντικά εφόδια που μπορούμε να προσφέρουμε στους φοιτητές μας είναι να τους βοηθήσουμε να αναπτύξουν τη στρατηγική τους σκέψη. Να βλέπουν μακριά, να κατανοούν τις εξελίξεις και να προσαρμόζονται σ’ αυτές ή/και ιδανικά να τις επηρεάζουν. Στον στόχο αυτό προσπαθεί να ανταποκριθεί το μάθημα των Θεμάτων Επιχειρησιακής Πολιτικής και Στρατηγικής (ΘΕΠΣ). Σ’ αυτό καλύπτονται οι πιο πρόσφατες θεωρίες στην στρατηγική των επιχειρήσεων, αναλύεται η αποτυχία υλοποίησης στρατηγικών αλλαγών, ‘αποκρυπτογραφείται’ η έννοια της στρατηγικής καινοτομίας αλλά και της στρατηγικής μίμησης και γίνεται κατανοητό το πώς μια εταιρεία μπορεί να καινοτομήσει στρατηγικά και να αλλάξει τους κανόνες του παιχνιδιού στην αγορά της. Επίσης το μάθημα εμβαθύνει στις Μεθοδολογίες, εργαλεία και βέλτιστες πρακτικές διοίκησης επιχειρήσεων, εξετάζει τις κλαδικές συναθροίσεις και την πρακτική τους σημασία και αναλύει τη σημασία των συνεργασιών δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (PPP).

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη
Ως βασικό βιβλίο του μαθήματος προτείνεται το: Παπαδάκης Β., Επίκαιρα Θέματα Στρατηγικής των Επιχειρήσεων: Εκδόσεις Μπένου, 2009. Eπιπλέον σημειώσεις του κ. Ιωαννίδη είναι αναρτημένες στο e-class του μαθήματος.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι
Το μάθημα εξελίσσεται μέσω συζήτησης που βασίζεται σε συγκεκριμένες μελέτες περιπτώσεων (case studies). Αυτές αναφέρονται τόσο σε ελληνικές (πχ. Ασπίς Πρόνοια, ΟTE, Intralot, Eurobank, Κλάδος εταιρειών συμβούλων επιχειρήσεων κλπ), όσο και σε διεθνείς επιχειρήσεις (πχ Enron, KPMG, Bear Stearns, Samsung, Yellowtailκλπ).

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης
Η εξέταση του μαθήματος γίνεται μέσω μιας τελικής γραπτής εξέτασης. Τα θέματα των εξετάσεων απαιτούν κριτική σκέψη. Επιπρόσθετα, δίνεται η δυνατότητα προαιρετικής πρακτικής εργασίας.

Μάθημα: Οικονομική των Επιχειρήσεων
Κωδικός αριθμός του μαθήματος: 2111
Τύπος του μαθήματος: Υποχρεωτικό
Όνομα του διδάσκοντος: Α. Παπαλεξανδρής (Α-Λ) και Η. Καπουτσής (Μ-Ω)

Στόχος του μαθήματος
Στόχος του μαθήματος είναι η χορήγηση βασικών γνώσεων για τη λειτουργία των επιχειρήσεων και για την επιστημονική μεθοδολογία των κοινωνικών επιστημών και ιδιαίτερα της οικονομικής των επιχειρήσεων. Το μάθημα αυτό πραγματεύεται θέματα που αφορούν στη διοίκηση των επιχειρήσεων όπως αυτή διδάσκεται στα Πανεπιστήμια της κεντρικής Ευρώπης και δη στα γερμανόφωνα (Allgemeine Betriebswirtschaftslehre), διαφοροποιούμενο με αυτόν τον τρόπο από το κλασικό μάθημα του μάνατζμεντ που διδάσκεται στην Αμερική. Στη διδακτέα ύλη περιλαμβάνονται ειδικότερα: η επιχείρηση ως κοινωνικό υποσύστημα, η τυποποίηση των επιχειρησιακών προβλημάτων, η επιστημονική προσέγγιση και οι προσανατολισμοί (κυβερνητική, συνθήκες, λήψη αποφάσεων, συμπεριφορά) της οικονομικής των επιχειρήσεων, διακρίσεις – δημιουργία – λειτουργία – αντικειμενικοί σκοποί – τόπος εγκατάστασης των οικονομικών μονάδων. Επιπλέον, μελετώνται πρακτικές περιπτώσεις (case studies) από επιλεγμένους τομείς του μαθήματος, όπως π.χ. διαδικασία κατάρτισης προϋπολογισμών και βελτίωση παραγωγικότητας σε διάφορα τμήματα της οικονομικής μονάδας.

Μαθησιακά αποτελέσματα
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα αποκτήσουν τις κάτωθι γνώσεις (σημεία 1 & 2), δεξιότητες (σημεία 3 & 4) και ικανότητες (σημείο 5). Πιο συγκεκριμένα, θα είναι σε θέση να:
1) Προσδιορίσουν και να αναγνωρίσουν τη σημασία των βασικών μεταβλητών που επηρεάζουν τη συμπεριφορά (αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα) των οικονομικών μονάδων
2) Κατανοήσουν το περιεχόμενο και να εκτιμήσουν τη σκοπιμότητα των γνώσεων που θα λάβουν από τα ειδικότερα μαθήματα τα επόμενα εξάμηνα
3) Αξιολογήσουν την επίδραση διαφορετικών εσωεπιχειρησιακών και εξωεπιχειρησιακών πρωταγωνιστών στη λειτουργία των οικονομικών μονάδων
4) Αναλύσουν τις αλληλεπιδράσεις των επιχειρησιακών λειτουργιών και δραστηριοτήτων που πραγματοποιούν οι οικονομικές μονάδες
5) Συνδυάσουν γνώσεις από διαφορετικούς επιστημονικούς τομείς που σχετίζονται με τη διοίκηση επιχειρήσεων προκειμένου να προτείνουν συγκεκριμένες και αιτιολογημένες λύσεις σε προβλήματα και δράσεις βελτίωσης διαφορετικών πτυχών της απόδοσης των οργανισμών

Τρόπος παράδοσης (πρόσωπο με πρόσωπο, εκπαίδευση εξ αποστάσεως): Διδασκαλία στην τάξη

Προαπαιτούμενα και συν-απαιτούμενα: Δεν υφίστανται

Περιεχόμενα του μαθήματος
Η ανάλυση των μεταβλητών της συμπεριφοράς των επιχειρήσεων είναι το πρώτο βήμα, προκειμένου οι σπουδαστές να αντιληφθούν το βαθμό πολυπλοκότητας των επιχειρησιακών εξελίξεων και συμπεριφορών. Η ανάλυση αυτή μας διευκολύνει στη συνέχεια να εξετάσουμε τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την πολυπλοκότητα αυτή και να λαμβάνουμε αξιόπιστες αποφάσεις. Για το λόγο αυτό, εξετάζουμε τους τρόπους προσέγγισης της επιστημονικής αλήθειας και σε συνέχεια αυτής, τους προσανατολισμούς της Οικονομικής των Επιχειρήσεων. Επόμενο βήμα είναι η εξέταση του τρόπου λειτουργίας μιας επιχείρησης, η οποία διευκολύνεται από την Κυβερνητική προσέγγιση, αφού έτσι μπορούμε να καταγράψουμε καλύτερα τις επιμέρους λειτουργίες και να εξετάσουμε τις μεταξύ τους σχέσεις. Ο προσδιορισμός των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων απαιτεί την ανάπτυξη αντίστοιχων κριτηρίων συγκρίσεων μεταξύ των οικονομικών μονάδων, το οποίο επισκοπείται στο κεφάλαιο της Τυπολογίας των Οικονομικών Μονάδων. Στο τελευταίο μέρος των παραδόσεων προσδιορίζονται και αναλύονται βασικές αποφάσεις των Οικονομικών Μονάδων, όπως: η επιλογή τρόπου Οργάνωσης, η δημιουργία της Οικονομικής Μονάδας και η επιλογή του τόπου εγκατάστασής της. Ο τρόπος προσέγγισης των θεμάτων αυτών βασίζεται στον προσανατολισμό της λήψεως αποφάσεων. Στο πλαίσιο του μαθήματος παρουσιάζονται ασκήσεις που αποσκοπούν στην καλύτερη κατανόηση του περιεχομένου των παραδόσεων και ακόμα στη βελτίωση της κριτικής ικανότητας των σπουδαστών.


Συγγράμματα - Βοηθήματα
1) Νικολόπουλος, Α. (2006) Εισαγωγή στην Οικονομική και Διοικητική των επιχειρήσεων, Εκδόσεις Ο.Π.Α.
2) Θωμαδάκης, Σ. και Αλεξάκης, Π. (2006) Οικονομική των Επιχειρήσεων, Εκδόσεις Σταμούλης.
3) Παπαδόπουλος, Δ. (1985) Εισαγωγή στη γενική οικονομική των επιχειρήσεων, Εκδόσεις Αφοί Κυριακίδη.

Μάθημα: Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων
Κωδικός αριθμός του μαθήματος: 2743
Τύπος του μαθήματος (ευρύτερης επιλογής): Επιλογής Κατεύθυνσης
Όνομα του διδάσκοντος/των διδασκόντων: Α. Παπαλεξανδρής

Στόχος του μαθήματος
Το μάθημα αποβλέπει στο να παρουσιάσει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων και την εφαρμογή της σε περίπλοκα επιχειρηματικά προβλήματα. Η έμφαση του μαθήματος θα είναι στην παρουσίαση και την κατανόηση διαφορετικών μοντέλων λήψης αποφάσεων, τις εφαρμογές τους στους διάφορους τομείς της επιχείρησης, τη διαισθητική και οικονομική τους σημασία στη λήψη αποφάσεων και την αξιοποίηση της πληροφορικής στη λήψη αποφάσεων.

Μαθησιακά αποτελέσματα
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα αποκτήσουν τις κάτωθι γνώσεις (σημεία 1 & 2), δεξιότητες (σημεία 3 & 4) και ικανότητες (σημείο 5). Πιο συγκεκριμένα, θα είναι σε θέση να:
1) Αναγνωρίσουν τη σημασία των διαφορετικών μοντέλων λήψης αποφάσεων στη αποτελεσματική διοίκηση των επιχειρήσεων
2) Διακρίνουν τη διαφορά μεταξύ διαφορετικών μοντέλων λήψης αποφάσεων και να προσδιορίσουν τη χρησιμότητά τους στην επίλυση σύνθετων επιχειρηματικών προβλημάτων
3) Αναλύσουν και να διατυπώσουν σύνθετα προβλήματα γραμμικού και ακέραιου προγραμματισμού
4) Επιλέξουν το κατάλληλο μοντέλο λήψης αποφάσεων για την επίλυση διαφορετικών επιχειρησιακών προβλημάτων
5) Επιλύσουν με τη χρήση μοντέλων λήψης αποφάσεων (όπως π.χ. τα δέντρα αποφάσεων) πραγματικά και σύνθετα προβλήματα για ένα μεγάλο εύρος επιχειρησιακών λειτουργιών

Τρόπος παράδοσης (πρόσωπο με πρόσωπο, εκπαίδευση εξ αποστάσεως): Διδασκαλία στην τάξη

Προαπαιτούμενα και συν-απαιτούμενα: Δεν υφίστανται

Περιεχόμενα του μαθήματος
Το μάθημα καλύπτει τις 3 κύριες κατηγορίες μοντέλων: Γραμμικός και Ακέραιος Προγραμματισμός, Ανάλυση Αποφάσεων και Προσομοίωση. Σε κάθε ενότητα ο σπουδαστής, εκτός από την μεθοδολογία, θα εκτεθεί σε μία σειρά από εφαρμογές και στη χρήση των κατάλληλων πακέτων Η/Υ και θα έχει την ευκαιρία να εφαρμόσει τις γνώσεις του σε διάφορα προβλήματα.

Συγγράμματα – Βοηθήματα
1) Πραστάκος, Γ.Π. (2006) Διοικητική Επιστήμη: Λήψη Επιχειρησιακών Αποφάσεων στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Εκδόσεις Σταμούλη
2) Πραστάκος Γ.Π. (2002). Διοικητική Επιστήμη στη Πράξη: Εφαρμογές στη Σύγχρονη Επιχείρηση. Εκδόσεις Σταμούλη.

Τίτλος του μαθήματος: Διοίκηση της Απόδοσης
Κωδικός αριθμός του μαθήματος: 2408
Τύπος του μαθήματος: Επιλογής κατεύθυνσης
Όνομα του διδάσκοντος: Α. Παπαλεξανδρής

Στόχος του μαθήματος
Σκοπός του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους φοιτητές στις έννοιες της μέτρησης και της διοίκησης της απόδοσης των επιχειρήσεων. Σε αυτό το πλαίσιο, το μάθημα αποσκοπεί στο να προτείνει τρόπους μέτρησης, αξιολόγησης και βελτίωσης των μεταβλητών που επιδρούν στην αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα των οικονομικών μονάδων. Πιο συγκεκριμένα, στο μάθημα αναλύονται σύγχρονοι τρόποι, μεθοδολογίες και εργαλεία που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση και τη διοίκηση της απόδοσης των επιχειρήσεων (όπως το Balanced Scorecard). Επίσης, εξετάζονται οι διαφορετικές συνιστώσες της απόδοσης (χρηματοοικονομική, πελατειακή, εσωτερικές διαδικασίες, μάθηση και ανάπτυξη) και διερευνάται η επίπτωση που αυτές έχουν στη δημιουργία αξίας για τον οργανισμό.

Μαθησιακά αποτελέσματα
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα αποκτήσουν τις κάτωθι γνώσεις (σημεία 1 & 2), δεξιότητες (σημεία 3 & 4) και ικανότητες (σημεία 5 & 6). Πιο συγκεκριμένα, θα είναι σε θέση να:
1) Προσδιορίσουν και να κατανοήσουν τις βασικές μεταβλητές που επηρεάζουν την στρατηγική και την απόδοση των επιχειρήσεων και των μη-κερδοσκοπικών οργανισμών
2) Διακρίνουν τη διαφορά μεταξύ των διαφορετικών συνιστωσών της επιχειρηματικής απόδοσης (χρηματοοικονομική, πελατειακή, εσωτερικών διαδικασιών, μάθησης και ανάπτυξης)
3) Εντοπίσουν διαφορετικούς στρατηγικούς στόχους που απορρέουν από τη στρατηγική μίας επιχείρησης ή ενός οργανισμού και να αξιολογήσουν την επίδρασή τους στην επίτευξη της οργανωσιακής απόδοσης
4) Καθορίσουν τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των διαφορετικών μεταβλητών απόδοσης και των στρατηγικών στόχων που θέτουν οι οργανισμοί
5) Προτείνουν συγκεκριμένους δείκτες μέτρησης της απόδοσης (Key Performance Indicators – KPIs) για τη μέτρηση της απόδοσης των οργανισμών
6) Συνδυάσουν γνώσεις από διαφορετικούς επιστημονικούς τομείς που σχετίζονται με τη διοίκηση επιχειρήσεων, προκειμένου να προτείνουν συγκεκριμένους τρόπους αξιολόγησης και ελέγχου της απόδοσης των σύγχρονων οργανισμών

Τρόπος παράδοσης (πρόσωπο με πρόσωπο, εκπαίδευση εξ αποστάσεως): Διδασκαλία στην τάξη


Προαπαιτούμενα και συν-απαιτούμενα: Δεν υφίστανται.

Περιεχόμενα του μαθήματος
Το μάθημα αποτελεί μία λογική συνέχεια του μαθήματος Οικονομική των Επιχειρήσεων και έχει ως στόχο να διερευνήσει τις βασικές επιχειρηματικές μεταβλητές που επιδρούν στην αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα των επιχειρήσεων. Σε αυτό το πλαίσιο, στο μάθημα αναλύονται τρόποι, μεθοδολογίες και εργαλεία που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση και τη διοίκηση της απόδοσης των σύγχρονων επιχειρήσεων. Επίσης, εξετάζονται οι διαφορετικές συνιστώσες της απόδοσης των επιχειρήσεων (χρηματοοικονομική, πελατειακή, εσωτερικές διαδικασίες, μάθηση και ανάπτυξη) και διερευνάται η επίπτωση που αυτές έχουν στη δημιουργία αξίας για τον οργανισμό.

Συγγράμματα – Βοηθήματα
1) Παπαλεξανδρής, Α. (2011) Διοίκηση της απόδοσης (Οικονομική των Επιχειρήσεων ΙΙ). Σημειώσεις Μαθήματος.
2) Cokins, G. (2009). Performance Management: Integrating Strategy Execution, Methodologies, Risk, and Analytics. Hoboken, NJ: John Wiley and Sons.
3) Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (2001). Building a strategy-focused organization. Ivey Business Journal, 65, 12-19.
4) Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (1996). Translating Strategy into Action - The Balanced Scorecard. Boston: Harvard Business School Press.
5) Neely, A. (2007). Business Performance Measurement: Unifying Theory and Integrating Practice (2nd ed.). Cambridge: Cambridge University Press.

Μάθημα: Πρακτική Άσκηση Φοιτητών
Κωδικός αριθμός του μαθήματος: 2325 & 2444
Τύπος του μαθήματος (ευρύτερης  επιλογής): Ευρύτερης επιλογής 
Όνομα του διδάσκοντος/των διδασκόντων: Δ. Μανωλόπουλος, Α. Παπαλεξανδρής

Στόχος του μαθήματος

Το μάθημα προσφέρεται και στα δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα σπουδών (Χειμερινό και Εαρινό) και δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων να απασχοληθούν, για ορισμένο χρονικό διάστημα, σε επιχειρήσεις με αντικείμενο παρεμφερές με αυτό της κατεύθυνσης σπουδών του φοιτητή. Στόχος του μαθήματος είναι η απόκτηση εργασιακής εμπειρίας και η πρακτική εφαρμογή από τους φοιτητές των θεμάτων που πραγματεύονται τα μαθήματα που έχουν παρακολουθήσει κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα αποκτήσουν τις κάτωθι γνώσεις (σημεία 1 & 2), δεξιότητες (σημεία 3 & 4) και ικανότητες (σημεία 5 & 6). Πιο συγκεκριμένα, θα είναι σε θέση να: 

1) Αναγνωρίσουν και να αντιληφθούν τη σημασία του επαγγελματισμού και της σωστής συμπεριφοράς κατά την εργασία σε μία επιχείρηση ή μη-κερδοσκοπικό οργανισμό

2) Επιλέξουν αποτελεσματικά τους κλάδους και τύπους εταιριών/θέσεων στις οποίες θα τους ενδιέφερε να εργαστούν 

3) Διακρίνουν τη διαφορά μεταξύ της θεωρίας που διδάχθηκαν στα μαθήματα, και της πράξης, όπως αυτή εφαρμόζεται από τις Ελληνικές επιχειρήσεις

4) Αναλύσουν την επίδραση εξωεπιχειρησιακών και εσωεπιχειρησιακών παραγόντων στην απόδοση των οργανισμών στους οποίους απασχολήθηκαν

5) Εφαρμόσουν θεωρίες και μοντέλα τα οποία διδάχθηκαν στο πλαίσιο των μαθημάτων τους σε μερικές από τις καλύτερες επιχειρήσεις και οργανισμούς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό

6) Προτείνουν τεκμηριωμένες δράσεις βελτίωσης της απόδοσης των οργανισμών στους οποίους εργάστηκαν

Τρόπος παράδοσης (πρόσωπο με πρόσωπο, εκπαίδευση εξ αποστάσεως): Διδασκαλία στην τάξη και εργασία σε έναν οργανισμό

Προαπαιτούμενα και συν-απαιτούμενα: Οι τριτοετείς φοιτητές οφείλουν να έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε τουλάχιστον 17 μαθήματα, οι τεταρτοετείς  σε τουλάχιστον 22 μαθήματα, ενώ από 5ο έτος σπουδών και άνω σε τουλάχιστον 34 μαθήματα.

Περιεχόμενα του μαθήματος

Στην αρχή κάθε εξαμήνου γίνεται ορισμένος αριθμός διαλέξεων από τους διδάσκοντες προκειμένου να κατατοπιστούν οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές σχετικά με τη λειτουργία του προγράμματος και την εκπόνηση της τελικής εργασίας. Κατόπιν οι φοιτητές εργάζονται σε στον οργανισμό που θα επιλέξουν για 2 μήνες σε πλήρες ωράριο (40 ώρες εβδομαδιαίως) ή σε 3 μήνες μερικής απασχόλησης (25 ώρες εβδομαδιαίως). Συνολικά οι φοιτητές απασχολούνται στην οργανισμό που θα επιλέξουν τουλάχιστον 320 ώρες. Μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης, οι φοιτητές παραδίδουν εργασία για το μάθημα που βασίζεται στην εταιρία στην οποία εργάστηκαν.

Συγγράμματα – Βοηθήματα

1) Παπαδάκης, Β. (2011), Στρατηγική των Επιχειρήσεων: Ασκήσεις - Μελέτες Περιπτώσεων, Εκδόσεις Μπένου, Αθήνα

2) Σιώμκος, Γ. και Czepiel J. (2007), Ανταγωνιστική Στρατηγική Μάρκετινγκ. Εκδόσεις Σταμούλη, Αθήνα

3) Russell, S. And Norving, P. (2005), Τεχνητή Νοημοσύνη: Μια Σύγχρονη Προσέγγιση, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, Αθήνα

Τίτλος του μαθήματος:Διοίκηση Διεθνών Επιχειρήσεων
Κωδικός αριθμός του μαθήματος: 2539
Τύπος του μαθήματος:  Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης
Επίπεδο του μαθήματος:Προπτυχιακό
Έτος σπουδών:  4ο
Εξάμηνο/τρίμηνο:  8ο
Αριθμός απονεμόμενων 
πιστωτικών μονάδων:  6
Όνομα διδασκόντων/διδασκουσών:  Δημήτρης Μανωλόπουλος

 

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα 

Ο κύριος σκοπός του μαθήματος είναι να γνωρίσουν οι φοιτητές / φοιτήτριες τις διεθνείς διαστάσεις της διοικητικής επιστήμης και την πρακτική εφαρμογή της. Οι βασικές αρχές της διοίκησης επιχειρήσεων παραμένουν οι ίδιες όταν η επιχείρηση διεθνοποιείται, αλλά πρέπει να μελετηθούν σε πλαίσιο νέων αγορών – εξωτερικού περιβάλλοντος. Οι χώρες εξωτερικού είναι διαφορετικές και τα προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσει το μάνατζμεντ επιφορτισμένο με τη διεθνοποίηση της εταιρείας είναι πιθανόν να είναι πιο σύνθετα. Η διοίκηση μιας διεθνοποιημένης εταιρείας πρέπει να διερευνήσει σε ποιο βαθμό θα πρέπει να ανταποκριθεί-προσαρμόσει τους πόρους και ικανότητες, και στρατηγικές της για τις διεθνείς αγορές καθώς και σε ποιο σημείο θα εκμεταλλευτεί τις δυνατότητες και ευκαιρίες που υπάρχουν στη χώρα-βάση της αναφορικά με τη διεθνοποίηση.

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα αποκτήσουν τις κάτωθι γνώσεις (σημεία 1, 2 & 5), δεξιότητες (σημεία 3 & 4) και ικανότητες (σημεία 6,7 & 8). Πιο συγκεκριμένα, θα είναι σε θέση να: 

1. Προσδιορίσουν τις βασικές πολιτισμικές, πολιτικές, οικονομικές και τεχνολογικές εξελίξεις που επιδρούν στη διοίκηση των διεθνών επιχειρήσεων. 

2. Διακρίνουν τις ευκαιρίες που προκύπτουν και τους κινδύνους που ανακύπτουν για τα διευθυντικά στελέχη που απασχολούνται σε ένα διεθνές περιβάλλον.

3. Εντοπίσουν τις επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης και τοπικής ανταπόκρισης στη διεθνή διοίκηση και στρατηγική.

4. Αναλύουν τις στρατηγικές διεθνοποίησης και εισόδου των επιχειρήσεων  σε  νέες αγορές.

5. Ταξινομούν και περιγράφουν τους ρόλους των θυγατρικών επιχειρήσεων και της συμβολής τους στην ανταγωνιστικότητα των κρατών υποδοχής.

6. Αξιολογούν τις διαφορετικές οργανωσιακές δομές που παρατηρούνται στην υλοποίηση διεθνών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. 

7. Περιγράφουν και αξιολογούν τα στοιχεία εκείνα που προσδίδουν  ποιότητα και γνώση σε μία διεθνή επιχείρηση και συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητά της.  

8. Συνδέσουν τη θεωρία με τη διοικητική πρακτική σε διεθνές επίπεδο.

 

Προαπαιτήσεις 

Δεν χρειάζονται προαπαιτούμενες γνώσεις. Μία συνολική θεώρηση της διοικητικής επιστήμης και η κατανόηση βασικών εννοιών στρατηγικής είναι στοιχεία που σίγουρα θα βοηθήσουν τους φοιτητές / φοιτήτριες στην πιο άμεση ανταπόκρισή τους στις απαιτήσεις του μαθήματος.

Περιεχόμενο του μαθήματος  

Το μάθημα περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

Κίνητρα για επέκταση στις διεθνείς αγορές και πλεονεκτήματα που απορρέουν από τη διαδικασία της διεθνοποίησης.

Τα χαρακτηριστικά του μακρο-περιβάλλοντος και η επίπτωσή τους στην αναζήτηση και εκμετάλλευση των διεθνών αγορών.

Στρατηγικές εισόδου και ανταγωνισμού στις διεθνείς αγορές.

Θεωρίες διεθνούς εμπορίου και κρατικές παρεμβάσεις.

Ρόλοι θυγατρικών και η επίπτωσή τους στην ανάπτυξη των κρατών υποδοχής.

Η τεχνολογία στη διεθνοποιημένη επιχείρηση.

Κρίσιμες αποφάσεις οργάνωσης και διοίκησης  της διεθνοποιημένης επιχείρησης.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη 

1. Μπιτζένης, Α. 2015. Διεθνής Επιχειρηματικότητα και Επενδύσεις: Σύγχρονο Ελληνικό Επιχειρηματικό Περιβάλλον, Εκδόσεις: Σταμούλης, Αθήνα

2. Riffin R.W., & Pustay, M.W. 2012. Διεθνής Επιχειρήσεις και Επιχειρηματικότητα. Εκδόσεις: Τζιόλα, Θεσσαλονίκη

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

Η διδασκαλία του μαθήματος περιλαμβάνει δύο δίωρες διαλέξεις την εβδομάδα στο πλαίσιο των οποίων δίνεται βαρύτητα στην παρουσίαση των θεωρητικών εννοιών. Η θεωρητική παρουσίαση ωστόσο συνοδεύεται με οπτικο-ακουστική παρουσίαση θεματικών ενοτήτων και σύντομες αναλύσεις υποθέσεων στην αίθουσα. 

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης 

Γραπτή εξέταση

Τίτλος μαθήματος: Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού
Όνομα διδασκόντων/διδασκουσών: Ηλίας Καπουτσής
Τύπος του μαθήματος: Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης
Επίπεδο του μαθήματος: Προπτυχιακό
Έτος σπουδών: 3ο
Εξάμηνο/τρίμηνο: 7ο
Αριθμός απονεμόμενων
πιστωτικών μονάδων: 6

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα
Βάσει των μαθησιακών στόχων που έχουν τεθεί, οι φοιτητές θα μπορούν να:

 • Αναγνωρίσουν τη σημασία της ΔΑΔ ως μια βασική διοικητική λειτουργία που μειώνει το κόστος και αυξάνει την απόδοση των εργαζομένων.
 • Αντιμετωπίζουν τα προβλήματα που σχετίζονται με τη στελέχωση, εκπαίδευση και ανάπτυξη των εργαζομένων, και την αξιολόγηση της απόδοσής τους.
 • Εφαρμόζουν τις αρχές και τεχνικές της ΔΑΔ που αποκόμισαν από το μάθημα στη συζήτηση σημαντικών ζητημάτων που σχετίζονται με το προσωπικό και στην εξεύρεση λύσεων.

Προαπαιτήσεις
Καμία

Περιεχόμενο του μαθήματος
Η διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού (ΔΑΔ) περιλαμβάνει όλες εκείνες τις δραστηριότητες που έχουν σχεδιαστεί για να προμηθεύσουν και συντονίσουν τους ανθρώπινους πόρους ενός οργανισμού. Σκοπός του μαθήματος είναι να εξοικειώσει τους φοιτητές με τις βασικές αρχές και τεχνικές της ΔΑΔ. Το μάθημα προσεγγίζει πρακτικά τα θέματα της ΔΑΔ ενσωματώνοντας τις νεότερες εξελίξεις στον τομέα αυτό και παρουσιάζει το πώς αυτές εφαρμόζονται στην πράξη. Φυσικά, πολλοί από τους φοιτητές μπορεί να αδιαφορούν για μια καριέρα στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού. Όμως, ανεξάρτητα από την ειδίκευση τους, στο πλαίσιο των διοικητικών τους καθηκόντων θα ωφεληθούν σημαντικά από αυτή τη γνώση καθώς εκείνοι υλοποιούν τις πολιτικές και πρακτικές ανθρώπινου δυναμικού στις εταιρείες που εργάζονται.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι
Το μάθημα εξελίσσεται μέσω συζήτησης που βασίζεται σε συγκεκριμένες μελέτες περιπτώσεων (case studies). Αυτές αναφέρονται τόσο σε ελληνικές όσο και σε διεθνείς επιχειρήσεις.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη
• Dessler, G. (2012). Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού: Βασικές έννοιες και σύγχρονες τάσεις. Εκδόσεις Κριτική.
• Παπαλεξανδρή, Ν. & Μπουραντάς, Δ. (2016). Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού. Εκδόσεις Μπένου.

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης
Η αξιολόγηση του μαθήματος περιλαμβάνει γραπτές εξετάσεις (60%) και μια εργασία (ομαδική των 4 ατόμων, 40%).

Τίτλος μαθήματος: Διαχείριση Συγκρούσεων & Διαπραγματεύσεις
Όνομα διδασκόντων/διδασκουσών: Ηλίας Καπουτσής
Τύπος του μαθήματος: Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης
Επίπεδο του μαθήματος: Προπτυχιακό
Έτος σπουδών: 3ο
Εξάμηνο/τρίμηνο: 8ο
Αριθμός απονεμόμενων
πιστωτικών μονάδων: 6

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα
Με την ολοκλήρωση των διαλέξεων του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:
1. Προετοιμάσουν το πλάνο της διαπραγμάτευσης και να αναλύσουν τα διαπραγματευτικών δεδομένα των μερών.
2. Διαγνώσουν τα ενδιαφέροντα και τις προτεραιότητες άλλων διαπραγματευτών.
3. Ενισχύουν την ικανότητα λήψης απόφασης σε καθεστώς αβεβαιότητας και έντασης.
4. Επιλέξουν συμπεριφορές βάσει ανάλυσης των συνθηκών που επικρατούν σε μια διαπραγμάτευση.
5. Εξοικονομήσουν δυνάμεις, μέσα από τη αποτελεσματικότερη διαχείριση των δυνάμενων τους, για την αντιμετώπιση παράλληλων διαπραγματεύσεων.
6. Εφαρμόσουν ορθά τις διαπραγματευτικές στρατηγικές/τακτικές/πρακτικές που έχουν επιλέξει.
7. Επικοινωνήσουν αποτελεσματικά και εξασφαλίζουν την υποστήριξη τρίτων για την επίτευξη των στόχων τους.
8. Αναπτύσσουν και να διατηρήσουν σχέσεις εμπιστοσύνης με άλλα άτομα.
9. Διαχειριστούν αποτελεσματικά συγκρούσεις/εντάσεις μεταξύ ατόμων, μέσα στην ομάδα και μεταξύ ομάδων.
10. Διαμεσολαβήσουν σε συγκρούσεις τρίτων.

Προαπαιτήσεις
Καμία

Περιεχόμενο του μαθήματος
Η ανάπτυξη της διαπραγματευτικής ικανότητας αποτελεί μια σύνθεση διαδικασία και απαιτεί γνώση, δεξιότητα, και πρακτική. Επομένως, σκοπός του μαθήματος είναι να ενισχύσει τους φοιτητές στους ακόλουθους τομείς:
• Απόκτηση Γνώσης. Να δοθούν όλες οι απαραίτητες γνώσεις για την ορθή προετοιμασία μιας διαπραγμάτευσης, την εύρεση των μεταβλητών που διαμορφώνουν τη στρατηγική, τις τακτικές που υπάρχουν και τα αντίμετρα τους, τους τρόπους διαχείρισης μιας σύγκρουσης, τις μεθόδους άσκησης επιρροής, κλπ.
• Ενίσχυση Δεξιοτήτων. Η επιτυχία σε μια διαπραγμάτευση εξαρτάται από την υλοποίηση του διαπραγματευτικού πλάνου. Για να γίνει αυτό απαιτούνται δεξιότητες όπως η επικοινωνία, η διαχείριση των συναισθημάτων, η διάγνωση των αναγκών, η δικτύωση, κλπ.
• Εμπειρία (πρακτική εφαρμογή). Η Διαπραγμάτευση αποτελεί εφαρμοσμένη «τέχνη», όπου για να είναι κανείς αποτελεσματικός θα χρειαστεί να εμπλακεί σε διαπραγματεύσεις, να βιώσει το άγχος της διαδικασίας, να εφαρμόσει συγκεκριμένες τακτικές και στρατηγικές, να συγκρουστεί, να διεκδικήσει ή να υποχωρήσει, να συγχωρήσει, και σίγουρα να μάθει μέσα από τα λάθη του, εμπλουτίζοντας έτσι τις διαπραγματευτικές του εμπειρίες και άρα να ενισχύσει τις γνώσεις & τις δεξιότητες του.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι
Oi μέθοδοι εκπαίδευσης που θα χρησιμοποιηθούν είναι (1) Διαλέξεις, (2) Παιχνίδια διαπραγματευτικών ρόλων (role plays), (3) Διαπολιτισμική διαπραγμάτευση με πανεπιστήμιο του εξωτερικού, (4) Μελέτες περίπτωσης, (5) Τεστ αυτο-διάγνωσης διαπραγματευτικών δεξιοτήτων, (6) Αποσπάσματα ταινιών

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη
Νικολόπουλος, Α. (2014). Η στρατηγική των διαπραγματεύσεων: Μόνος εναντίον όλων. Εκδόσεις Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Lewicki, R.J., Barry, B., & Saunders D. (2004). Η φύση των διαπραγματεύσεων. Εκδόσεις Κριτική.

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης
Στο μάθημα προβλέπονται τρεις μορφές αξιολόγησης. Συγκεκριμένα:
• Συμμετοχή στις ασκήσεις διαπραγμάτευσης (role plays) - (20%)
• Προαιρετική συμμετοχή σε εργασία. Ο βαθμός της εργασίας θα υπολογιστεί μόνο για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος. (+ 2 μονάδες όταν η βαθμολογία > 5)
• Γραπτές εξετάσεις - (80%)

 

 

Διαβάστηκε 4682 φορές

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

Το εργαστήριο Επιχειρησιακής Στρατηγικής (Laboratory of Business Strategy – LBS) ιδρύθηκε το 2004 με σκοπό την προώθηση της έρευνας σε θέματα που αφορούν το ευρύτερο αντικείμενο της στρατηγικής και της Διοίκησης των επιχειρήσεων.

Διαβάστε Περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε τα νέα του Εργαστηρίου Επιχειρησιακής Στρατηγικής

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τηλέφωνο:
210 8203 737

Email:
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Βρίσκεστε εδώ: Home ΜΑΘΗΜΑΤΑ