LBS

Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ερευνητικά Προγράμματα

Τα μέλη του εργαστηρίου  έχουν λάβει χρηματοδότηση για ερευνητικά προγράμματα. Ακολουθεί σύντομη περιγραφή τους.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

Implementing strategic decisions: Achieving superior team performance: A longitudinal study examining the effect of individual, team and organizational-level characteristics in the National Basketball Association – ΔΡΑΣΗ Ι

Ερευνητικό Πρόγραμμα για νέα μέλη ΔΕΠ του Αλέξανδρου Παπαλεξανδρή, χρηματοδοτούμενο από τη Δράση Ι του ΟΠΑ (περίοδος χρηματοδότησης 9/3/2017-8-12-2018).

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΡΓΟΥ

Among team sports, basketball has a prominent position, as it takes place in a complex and uncertain empirical environment (Smith & Hou, 2014), where teams operate under high levels of reciprocal interdependence (voluntary cooperation) (Keidell, 1987) and pursue a variety of objectives through alternative strategies (i.e. athletic/ on-court performance, increase of revenues through ticket sales, merchandise etc.) (Ertug & Castellucci, 2013). Second, boundaries exist that separate individuals from teams and other functional areas in the organization, while social structure is defined explicitly, thus, overcoming the effect of cross-memberships that exists in other organizations (Christie & Barling, 2010). Third, in professional basketball, regulations assure the competitive balance among teams (i.e. salary cup) (Ertug & Castellucci, 2013), allowing researchers to identify exploratory factors of e.g. competitive advantage by “…eliminating many factors that increase complexity and reduce the power of this study” (Berman, Down, & Hill, 2002, p.20). Fourth, performance is objective in both individual and team-level of analysis, and measures are systematic and widely available (Christie & Barling, 2010). Hence, professional basketball provides an ideal context for examining the balanced effects of individual, team and organizational-level characteristics in achieving superior team performance.


Implementing strategic decisions: The role of trust in leadership and organizational politics – ΔΡΑΣΗ ΙΙ

Ερευνητικό Πρόγραμμα για Μεταδιδακτορική Έρευνα της Διδάκτορος κυρίας Λαμπάκη, χρηματοδοτούμενο από τη Δράση ΙΙ του ΟΠΑ (περίοδος χρηματοδότησης 29/3/2018-28-3-2019). Επιστημονικός Υπεύθυνος Β. Παπαδάκης

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΡΓΟΥ

While failure in strategy implementation has been one of the most pressing and challenging issues that companies face in their attempt to sustain a competitive advantage, research on this area is still limited. To address the calls for more research on strategy implementation we propose a research project that aims at (a) synthesizing prior research on the field, (b) empirically testing a conceptual framework that highlights the role of organizational politics and trust in leadership on implementation success through strategic consensus of middle managers, and (c) disseminating its outcomes (e.g., publications, conference presentations, managerial reports, development of case studies) to various stakeholders. Meeting these goals will altogether contribute to serving theoretical and empirical knowledge at various levels: research (knowledge sharing and cross-fertilization of ideas through conference presentations and publications), business (practical implications for managers and practitioners), governmental (implications for policy-makers and intra/inter governmental negotiations), and educational (e.g., effective and practical teaching, development of case studies and innovative assessment tools at undergraduate/postgraduate levels). We have organised this project into four work packages that include: (a) a systematic literature review on strategy implementation, (b) the refinement of the proposed research model and development of hypotheses, (c) the analysis of a dataset from different sources and hierarchical levels, and (d) dissemination actions that will inform the academia, industry, policy makers and society at large. The proposed project is original and innovative in many aspects and has high potential to meet the objectives it has set within the proposed timeline (12 months). Its clear research questions, the robust methodological design and analysis of the data that have already been collected, as well as the synthesis of the research team indicate that there is potential to lead to high quality research outputs and stimulate new research or projects.

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥΣ ΕΧΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ

Α. Ερευνητικό Πρόγραμμα Αριστεία

Στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος «Αριστεία» της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), τα μέλη του εργαστηρίου επιχειρησιακής στρατηγικής, με επιστημονικό υπεύθυνο τον Διευθυντή του Εργαστηρίου Επιχειρησιακής Στρατηγικής, κ. Παπαδάκη, υπέβαλλαν για αξιολόγηση την πρόταση με τίτλο «The impact of the organizational context on human capital development and motivation». Στην ερευνητική ομάδα συμμετείχαν ακόμη τα μέλη του εργαστηρίου και Επίκουροι Καθηγητές του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Ηλίας Καπουτσής και Αλέξανδρος Παπαλεξανδρής, ο Ιωάννης Θάνος, Senior Lecturer στο University of Lancaster, ο επίκουρος καθηγητής Κωνσταντίνος Κωστόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, καθώς και η Δρ. Λαμπάκη, απόφοιτη του διδακτορικού προγράμματος της ΟΔΕ και μέλος του εργαστηρίου.

Συνολικά υποβλήθηκαν 1.497 προτάσεις σε 10 επιστημονικούς τομείς. Στον τομέα των Κοινωνικών Επιστημών υποβλήθηκαν 144 προτάσεις, από τις οποίες μόλις 15 (ποσοστό επιτυχίας 9,6%) εγκρίθηκαν για χρηματοδότηση. Η επιλογή των προτάσεων για χρηματοδότηση πραγματοποιήθηκε από ακαδημαϊκούς (peer review) που υπηρετούν σε κορυφαία πανεπιστήμια της αλλοδαπής, με προδιαγραφές παρόμοιες αυτών του European Research Council (ERC). Με βάση την τελική κατάταξη, η εν λόγω πρόταση έλαβε την 2η θέση από το σύνολο των 15 επιχορηγούμενων προτάσεων και την 1η θέση από τις εγκεκριμένες προτάσεις του ΟΠΑ στο συγκεκριμένο επιστημονικό τομέα.

Η ερευνητική ομάδα πρότεινε ένα ερευνητικό πλαίσιο για την διεξαγωγή έρευνας που θα συνεισφέρει στην κατανόηση του μηχανισμού αποτελεσματικότητας των πρακτικών ανθρωπίνων δυναμικού για την επίτευξη ατομικών και οργανωσιακών στόχων και την υλοποίηση στρατηγικών αποφάσεων. Η υλοποίηση του παρόντος ερευνητικού έργου ολοκληρωθήκε το 2015 με επιτυχία ακολουθώντας το χρονοδιάγραμμα και τους στόχους όπως αυτοί είχαν αποτυπωθεί στο αναθεωρημένο τεχνικό δελτίο.

Αποτελέσματα Έργου:

Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά:

Kapoutsis, I., Papalexandris, A., Thanos, I. (in press). Hard, Soft, or Ambidextrous: Which Influence Style Promotes Managers’ Task Performance and the Role of Political Skill. International Journal of Human Resource Management. doi:10.1080/09585192.2016.1233447
Kapoutsis, I., Papalexandris, A., Treadway, D.C., & Bentley, J. (2017). Measuring Political Will in Organizations: Theoretical Construct Development and Empirical Validation. Journal of Management, 43, 2252-2280.
Elbanna, S.*, Kapoutsis, I.*, Mellahi, K.* (2017). Creativity and propitiousness in strategic decision making: The role of positive politics and macro-economic uncertainty. Management Decision, 55, 2218-2236. *Shared first authorship.
Epitropaki, O.*, Kapoutsis, I.*, Ellen III, P., Ferris, G., Drivas, K., & Ntotsi, A. (2016). Navigating uneven terrain: The roles of political skill and LMX differentiation in prediction of work relationship quality and work outcomes. Journal of Organizational Behavior, 37, 1078-1103. *Shared first authorship.

Δημοσιεύσεις σε συλλογικούς τόμους:

Kapoutsis, I., (in press). Playing the Political Game at Work: The Roles of Political Will, Political Prudence, and Political Skill. In E. Vigoda-Gadot & A. Drory (Eds.), Handbook of Organizational Politics (Volume 2). Cheltenham, UK: Edward Elgar.

Ανακοινώσεις επιστημονικών εργασιών σε διενθή συνέδρια:

Kapoutsis, I., Papalexandris, A., & Treadway, D. (2013). Political Will: Multi-Dimensional Scale Development and Multi-Sample Validation. European Association of Work & Organizational Psychology (EAWOP), Munster, Germany: May 22-25.
Kapoutsis, I., Papalexandris, A., & Nikolopoulos A. (2013). Influence on the Extremes and the Moderating Role of Political Skill: A Multi-Level Study. Eastern Academy of Management - International (EAM-I), Seville, Spain: June 23-27.
Papalexandris, A., Kapoutsis, I., & Papadakis, V. (2013). Bringing Rational Routines in Political Settings: How Political Rationality Can Moderate the Politics Perceptions Relationship with Job Stress and Job Satisfaction. European Academy of Management (EURAM), Istanbul, Turkey: June 26-29.
Lampaki, A., Papadakis, V. (2012). The Role of Implementation Capability on the Decision Outcomes-Firm Performance Relationship. European Academy of Management (EURAM), Istanbul, Turkey: June 26-29.
Lampaki, A. & Papadakis, V. (2014). Implementation Process Success through Employees’ Consensus: The Moderating Role of Social Context and Strategic Consensus. Strategic Management Society (SMS), Copenhagen: June 13-15.
Kapoutsis, I., Papalexandris, A., Lampaki, A., Papadakis, V. (2014). Unravelling the Mediating Role of Relationship Conflict on Politics Perceptions - Job Outcomes Relationships in Low and High Levels of Political Skill: Results of a Moderated Mediation Approach. International Congress of Applied Psychology (ICAP), Paris, France: July 8-15.
Kapoutsis, I., Elbanna, S. & Mellahi, K. (2014). Positive Politics and Strategic Decision Making Outcomes: The Moderating Role of Context. Academy of Management (AOM), Philadelphia, USA: August 1-5.
Epitropaki, O., Kapoutsis, I., Ferris, G., Drivas, K., & Ntotsi, A. (2014). Navigating on Uneven Terrain: Political Skill and Informational Justice on the LMX Differentiation-Employee Outcomes Relationships. Academy of Management (AOM), Philadelphia, USA: August 1-5.


Β. Πρόγραμμα Ενίσχυσης Βασικής Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΠΕΒΕ 3)

Στα πλαίσια του Προγράμματος Ενίσχυσης Βασικής Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΠΕΒΕ 3), υποβλήθηκαν για αξιολόγηση περισσότερες από 80 προτάσεις. Με στόχο την ενίσχυση των άριστων ερευνητικών προτάσεων, η Επιτροπή ΠΕΒΕ ΟΠΑ έλαβε την απόφαση να χρηματοδοτηθούν οι προτάσεις που έλαβαν βαθμολογία άριστη (μεγαλύτερη του 8,5 στα 10). Συνολικά οι άριστες προτάσεις που έλαβαν χρηματοδότηση είναι 46. Η ερευνητική πρόταση με τίτλο «The Interplay between Rationality and Intuition in Strategic Processes. An Empirical Investigation in Services Firms» που υποβλήθηκε από τον καθηγητή κ. Παπαδάκη και τον ερευνητικό συνεργάτη του εργαστηρίου Δρ. Ιωάννη Θάνο βαθμολογήθηκε με μια από τις υψηλότερες βαθμολογίες (9,675 στα 10).
Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η μελέτη της διαδικασίας (process) που ακολουθούν οι επιχειρήσεις όταν λαμβάνουν στρατηγικές αποφάσεις. Κεντρικό της σημείο είναι το κατά πόσο τα στελέχη ακολουθούν τη διαίσθηση (intuition) τους (προηγούμενη εμπειρία, ένστικτο, συναισθήματα) όταν συμμετέχουν στη χάραξη στρατηγικής, και αν η χρησιμοποίηση της διαίσθησης οδηγεί σε περισσότερο αποτελεσματικές αποφάσεις. Το διαισθητικό μοντέλο συγκρίνεται με το μοντέλο του ορθολογισμού (rationality) και το μοντέλο πολιτικοποίησης (political behavior), τα οποία είναι τα δύο πιο διαδεδομένα μοντέλα λήψης αποφάσεων. Τα αποτελέσματα της έρευνας έχουν παρουσιαστεί σε συνέδρια της Αμερικανικής Ακαδημίας Διοίκησης επιχειρήσεων (Academy of Management), του Strategic Management Society, και της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Διεθνούς Διοίκησης επιχειρήσεων (European International Business Academy). Άρθρο από το συγκεκριμένο έργο δημοσιεύθηκε στο συλλογικό τόμο Handbook of decision making (Wiley publications).


Γ. Πρόγραμμα Ενίσχυσης Βασικής Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΠΕΒΕ 2)

Στα πλαίσια του Προγράμματος Ενίσχυσης Βασικής Έρευνας του Οικονομικού πανεπιστημίου Αθηνών, υποβλήθηκε και φέτος αρκετά υψηλός αριθμός ερευνητικών προτάσεων (59 προτάσεις). Η πρόταση με τίτλο « The Influence of broader Context on the Process of Making and Implementing Strategic Decisions: An Empirical investigation” που υποβλήθηκε από τον διευθυντή του εργαστηρίου στρατηγικής καθηγητή κ. Βασίλειο Παπαδάκη και τους ερευνητικούς συνεργάτες του εργαστηρίου Διδάκτορες Μαρία-Νίκη Λυριωτάκη και Ιωάννη Χριστοδούλου βαθμολογήθηκε με άριστα (9,00 στα 10) και αποφασίστηκε η χρηματοδότηση της.
Η παρούσα έρευνα εστιάζει στο πως οι βιομηχανικές επιχειρήσεις στον Ελλαδικό χώρο υλοποιούν αποφάσεις πολύ σημαντικές για την επιβίωση και την κερδοφορία τους. Κεντρικό θέμα της έρευνας είναι πώς λαμβάνονται οι στρατηγικές αποφάσεις (π.χ. συγκεντρωτικά, μέσα από τυποποιημένες διαδικασίες, μετά από εκτενή ανάλυση του περιβάλλοντος) και πώς στη συνέχεια η απόφαση διαχέεται μέσα στην εταιρεία και υλοποιείται. Τα αποτελέσματα της έρευνας έχουν παρουσιαστεί σε συνέδρια της Αμερικανικής Ακαδημίας Διοίκησης επιχειρήσεων (Academy of Management) και του Strategic Management Society ενώ αναμένεται η δημοσίευση τους σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά.

Δ. Πρόγραμμα Ενίσχυσης Βασικής Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΠΕΒΕ 1)

Στα πλαίσια του πρώτου Προγράμματος Ενίσχυσης Βασικής Έρευνας του Οικονομικού πανεπιστημίου Αθηνών, υποβλήθηκαν συνολικά 79 προτάσεις από τα μέλη ΔΕΠ του ΟΠΑ. Η πρόταση με τίτλο «Mergers and Acquisitions in Greece. An Empirical Investigation” που υποβλήθηκε από τον καθηγητή κ. Παπαδάκη και τον ερευνητικό συνεργάτη του εργαστηρίου Δρ. Ιωάννη Θάνο βαθμολογήθηκε με άριστα (8.7 στα 10).
Η παρούσα έρευνα έχει ως πρωταρχικό στόχο τη μέτρηση της απόδοσης των Εξαγορών και Συγχωνεύσεων στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της περιόδου 1997-2004 και τη μελέτη των παραγόντων που οδηγούν στη επιτυχή υλοποίηση μιας Εξαγοράς ή Συγχώνευσης.
Τα αποτελέσματα της έρευνας έχουν παρουσιαστεί σε συνέδρια της Αμερικανικής Ακαδημίας Διοίκησης επιχειρήσεων (Academy of Management) και της ευρωπαϊκής Ακαδημίας Διοίκησης Επιχειρήσεων. Επίσης έχουν δημοσιευτεί σε τρεις συλλογικούς τόμους (Handbook of M&As, Oxford University Press; Advances in M&As, Emerald; Handbook of PEVEResearch, AUEB) και στο έγκριτο διεθνές επιστημονικό περιοδικό British Journal of Management.

 

Διαβάστηκε 4252 φορές

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

Το εργαστήριο Επιχειρησιακής Στρατηγικής (Laboratory of Business Strategy – LBS) ιδρύθηκε το 2004 με σκοπό την προώθηση της έρευνας σε θέματα που αφορούν το ευρύτερο αντικείμενο της στρατηγικής και της Διοίκησης των επιχειρήσεων.

Διαβάστε Περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε τα νέα του Εργαστηρίου Επιχειρησιακής Στρατηγικής

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τηλέφωνο:
210 8203 737

Email:
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Βρίσκεστε εδώ: Home ΕΡΕΥΝΑ Ερευνητικά προγράμματα